Obchodní podmínky

Níže uvedená Pravidla poskytování služeb mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen "Pravidla").

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými Pravidly.

Objednáním služeb (ve smyslu čl. 5 Pravidel) vyslovuje a potvrzuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Pravidly stejně, jako by byla tato Pravidla vytištěná a podepsaná ve formě smlouvy. Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění, které je níže uvedeno a jsou trvale k dispozici na internetových stránkách http://www.rezervacni-system.net/obchodni-podminky.html

Pravidla upravují smluvní vztah mezi:

Flow Solutions, LLC
30 N Gould St STE R
Sheridan, WY 82801, USA
Telefon: 775051120
Email: info@rezervacni-system.net
Bankovní spojení: 2100415421/2010 (Fio Banka)
(dále jen ”poskytovatel”)

a

zákazníkem
(dále jen ”zákazník” )

Poskytovatel a zákazník mohou být pro účely Pravidel dále také nazýváni společně jako ”smluvní strany” nebo jednotlivě ”smluvní strana”, přičemž smluvní strany se dohodly na tomto znění Pravidel:
 • 1. Upřesnění výkladu pojmů
  • 1.1. Zákazníkem se rozumí jakákoliv soukromá, fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která přistoupí na všechna ustanovení těchto Pravidel.
  • 1.2. Rezervačním systémem se rozumí webová služba přístupná na adrese: http://cz.boofit.net.
  • 1.3. Privátní instancí rezervačního systému zákazníka se rozumí zákazníkovi vyhrazený datový a adresový prostor v rámci rezervačního systému. Každé privátní instanci rezervačního systému je přidělena konkrétní webová adresa ve tvaru: http://cz.boofit.net/[alias]
  • 1.4. Službami se rozumí činnosti uvedené v ustanoveních čl. 2 těchto Pravidel.
  • 1.5. Internetovými stránkami poskytovatele se rozumí www stránky dostupné na adrese http://www.rezervacni-system.net.
  • 1.6. Kontaktním emailem poskytovatele se rozumí emailová adresa: info@rezervacni-system.net.
  • 1.7. Tarifem nebo také Cenovým tarifem se rozumí množina parametrů určujících velikost zákazníkovi vyhrazených datových kapacit a odpovídají výší jednorázového registračního poplatku a měsíčního paušálu.
 • 2. Poskytované služby
  • 2.1. Poskytovatel zajistí na základě potvrzené objednávky zákazníka provoz online rezervačního systému v rozsahu nabídky poskytovatele platné ke dni uskutečnění objednávky.
  • 2.2. Pro účely plnění poskytování služeb daných objednávkou je zákazníkovi přidělena webová adresa, na které je zákazníkovi dostupná privátní instance rezervačního systému. Kapacita prostoru vyhrazená pro data zákazníka je dána parametry zákazníkem objednaného cenového tarifu nabízeného poskytovatelem a platného ke dni uskutečnění objednávky služeb.
  • 2.3. Za účelem přístupu k přidělené privátní instanci rezervačního systému jsou zákazníkovi poskytnuta příslušná přístupová práva.
  • 2.4. Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu privátní instance rezervačního systému zákazníka.
  • 2.5. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící zákazníkovi ve využívání poskytovaných služeb, odstraní ji v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 ti kalendářních dnů od zjištění závady).
  • 2.6. Poskytovatel zajistí pravidelné zálohy dat zákazníka.
 • 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  • 3.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Pravidel. Poskytovatel informuje zákazníka emailem o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.
  • 3.2. Pokud je poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas zákazníka informovat. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 3.4, 5.8 a 6.4.
  • 3.3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod., a to zejména, nikoliv však výlučně, při zásahu vyšší moci (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka...) či skutečnostech zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobá nedostupnost serverů dodavatele, telekomunikačního spojení apod.)
  • 3.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení Pravidel ze strany zákazníka.
  • 3.5. Zákazník je povinen pro účely zřízení služeb předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace, uvedené při registraci do rezervačního systému, plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě chybných informací vzniklých.
  • 3.5a. Zákazník je povinen udržovat údaje uvedené pro účely zřízení služeb úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v rámci své privátní instance rezervačního systému. V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je poskytovatel oprávněn poskytované služby pozastavit a po dalších 30ti dnech poskytované služby zrušit včetně smazání všech dat zákazníkovi primární instance systému. Mezi situace, kdy jsou poskytované údaje zákazníka ze strany poskytovatele automaticky považovány za zavádějící, nepravdivé nebo neaktuální patří zejména, nikoliv však výlučně, nemožnost doručení jakýchkoliv zpráv zasílaných poskytovatelem na zadanou e-mailovou adresu, opakovaná nedostupnost zákazníka na uvedeném telefonním čísle.
  • 3.6. Zákazník nesmí vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo poskytovatele.
  • 3.7. Zákazník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k rezervačnímu systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je zákazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.
  • 3.8. Zákazník je oprávněn telefonicky či elektronicky požádat poskytovatele o pozastavení poskytování služeb na dobu určitou.
  • 3.9. Při nedodržení ustanovení 3.6 odpovídá zákazník za veškeré vzniklé škody, které tímto způsobí a to i včetně ušlého zisku.
 • 4. Garance dostupnosti
  • 4.1. Poskytovatel garantuje kontinuální provoz rezervačního systému s dostupností 98% a lepší (v rámci kalendářního měsíce).
  • 4.2. Pokud budou garantované parametry překročeny, může zákazník nejpozději do 1 měsíce uplatnit nárok na slevu poměrné části měsíční ceny služby. Sleva je poskytnuta vždy výhradně prodloužením předplaceného období.
  • 4.3. Pokud budou garantované parametry překročeny o více jak 72 hodin, může zákazník nejpozději do 1 měsíce uplatnit nárok na odpuštění celého jednoho měsíčního poplatku.
  • 4.4. Garance se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které byly prokazatelně způsobeny ze strany Poskytovatele. Rozhodujícím je monitoring Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za poruchy způsobené mimo jeho technologie (tedy poruchy třetích stran cestou k zákazníkovi).
  • 4.5. Garance dostupnosti se nevztahuje na zásah vyšší moci (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka...) a skutečnosti zapříčiněné třetími dodavateli (např. dlouhodobá nedostupnost serverů dodavatele, telekomunikačního spojení apod.) a na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 3.1, 3.4, 5.8 a 6.4.
 • 5. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady
  • 5.1. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Výše úplaty je stanovena smluvně.
  • 5.2. Délka platebního období si volí zákazník z možností: 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele - oproti doručené faktuře, kterou vystaví poskytovatel. Zákazník souhlasí se zasíláním těchto dokumentů v elektronické podobě.
  • 5.3. Podkladem pro stanovení výše úplaty je aktuální ceník služeb. Ceník služeb je zákazníkovi veřejně přístupný na internetových stránkách poskytovatele. V případě změny ceníku se zákazníkovi cena za již předplacené období nemění. Nový ceník vstupuje v platnost pro nejbližší platební období, za které dosud nebyla po zákazníkovi požadována platba dle dříve platného ceníku.
  • 5.4. Zákazník je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na faktuře. Zákazník je povinen uvést platný, na faktuře uvedený, variabilní symbol. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neprovedenou až do data korektního spárování platby s přiděleným variabilním symbolem. V případě platby složenkou je zákazník povinen vyplnit složenku čitelně tak, aby mohla být Českou poštou řádně zpracována. Za škody způsobené uvedením chybného (nebo nečitelného) variabilního symbolu odpovídá v plném rozsahu zákazník.
  • 5.5. Uhrazením úplaty se rozumí připsání platby jednoznačně identifikovatelné správným variabilním symbolem na účet poskytovatele.
  • 5.6. Zákazník je k úhradě úplaty vyzván e-mailem (pokud není předem domluveno jinak) přiloženou fakturou. Zákazník souhlasí s tímto způsobem výzvy k platbě.
  • 5.7. Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.
  • 5.8. Při neuhrazení úplaty do data její splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. Zákazník je v takovém případě upozorněn e-mailem ze strany poskytovatele. Při překročení termínu splatnosti o 14 dnů jsou následně poskytované služby pozastaveny a po dalších 30-ti dnech je poskytovatel oprávněn dotčené služby zrušit včetně smazání všech dat privátní instance rezervačního systému zákazníka.
  • 5.9. Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení č. 5.8, je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a žádosti zákazníka o obnovení poskytování služeb.
  • 5.10. Pokud nebyla úplata uhrazena po dobu delší než 30 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek.
  • 5.11. Zákazník vyjadřuje souhlas s tím, že za znovuobnovení poskytování služeb opakovaně pozastavených z důvodu porušení smluvních podmínek může být zákazníkovi účtována částka do výše 500,- Kč.
  • 5.12. Pokud je poskytovatel v prodlení s poskytováním svých služeb je zákazník oprávněn žádat vrácení části paušální ceny ve výši poměrné částky připadající na každý započatý den prodlení. Jiná náhrada (např. náhrada škody a ušlého zisku) nemůže být poskytnuta.
 • 6. GDPR a zpracování dat klientů zákazníka
  • 6.1 Poskytovatel je zpracovatelem registrovaných osobních údajů klientů odběratele.
  • 6.2 Aby si klienti zákazníka mohli vytvořit privátní účet v instanci rezervačního systému BOOFIT, je nutné evidovat jejich základní kontaktní údaje - jméno, příjmení, email, případně telefon. V administrační části rezervačního systému má zákazník k dispozici přístup ke všem kontaktním údajům svých klientů a tato data může kdykoli upravit či smazat.
  • 6.3 Data uložená v rezervačním systému nejsou zpracovávána žádnými dalšími třetími stranami mimo třetích stran technicky zajišťujících běh systému: MIRHosting, poskytovatel cloudových řešení (https://mirhosting.com/en/gdpr)) a Zohoo Mail (https://www.zoho.com/mail/help/zoho-mail-gdpr-compliance.html.
  • 6.4 Systém nerozesílá žádná marketingová sdělení, na email klienta chodí pouze emaily týkající se potvrzení vytvoření či zrušení rezervace, uvolnění náhradnického místa nebo změny přihlašovacích údajů.
 • 7. Smlouva a čas plnění smlouvy
  • 7.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vchází v platnost a účinnost podáním elektronické objednávky (online registrací zákazníka do rezervačního systému) včetně odsouhlasení těchto Pravidel a/nebo zaplacením poplatku na základě vystavené faktury.
  • 7.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
  • 7.3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to elektronickou formou. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po elektronickém potvrzení doručení výpovědi druhou smluvní stranou.
  • 7.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany zákazníka, zejména v případech uvedených v ustanovení čl. 3.7 a 5.10.
  • 7.5. Skutečnosti uvedené v ustanovení č. 3.1, 3.4, 3.5 a 3.7 se nepovažují za prodlení poskytovatele s plněním závazku.
 • 8. Ochrana důvěrných informací
  • 8.1. Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících dvou let od ukončení jeho platnosti. Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
   • 8.1.1. informace veřejně dostupné
   • 8.1.2. informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva
   • 8.1.3. podmínky pro poskytování služby
   • 8.1.4. uvedení zákazníka do referencí poskytovatele
   • 8.1.5. informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.
  • 8.2. Za prokázané porušení ustanovení 8.1. jednou ze smluvních stran této smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu skutečné škody takto vzniklé.
  • 8.3. Poskytovatel není bez výslovného souhlasu zákazníka oprávněn zjišťovat či obsahově modifikovat jeho data za účelem nesouvisejícím s technickým monitoringem stavu privátní instance rezervačního systému zákazníka, nápravou chyb zjevně zanesených zákazníkem nebo technickou podporou.
  • 8.4. S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách.
  • 8.5. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  • 8.6. Zákazník je oprávněn využívat služeb včetně nehmotných statků spojených se službami pouze k účelu danému Pravidly. Právo není přenosné na třetí osoby.
  • 8.8. Zákazník je povinen při své činnosti dle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům, která poskytovatel zajistil zákazníkovi k užívání.
 • 9. Reklamační řád, reklamace a odstraňování poruch a závad
  • 9.1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
  • 9.2. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.
  • 9.3. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je zákazník oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.
  • 9.4. Reklamace se uplatňuje elektronicky na emailovou adresu poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady.
  • 9.5. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby; opravit vyúčtování apod.) ve lhůtě od 1 do 30 kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti.
 • 10. Ustanovení společná a závěrečná
  • 10.1. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., e-mail apod.)
  • 10.2. Otázky smluvně neupravené se řídí zákonem č.513/110101 Sb., obchodním zákoníkem v jeho platném znění.
  • 10.3. Případné odchylky od těchto Pravidel musejí být učiněny písemnou nebo elektronickou formou. V případě elektronické formy bude znění Pravidel zveřejněno na internetových stránkách poskytovatele.
  • 10.4. Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Pravidel. O takové skutečnosti bude informovat prostřednictvím svých internetových stránek a emailem zaslaným zákazníkovi. V případě, že zákazník vysloví nesouhlas s novým zněním Pravidel zkracuje se výpovědní lhůta uvedená v čl. 6.3. Pravidel na 1 měsíc. Zaplacením poplatku na základě faktury vystavené po změně znění Pravidel, vyjadřuje zákazník souhlas s novým zněním Pravidel.
  • 10.5. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s dostupnými funkcemi rezervačního systému a poskytovatel se zavazuje, že zákazníkovi umožní přístup do demoverze rezervačního systému, kde má možnost si mimo ostrý provoz své privátní instance systému testovat funkce stávající či v budoucnu nově přidané.
  • 10.7. Tato Pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle poskytovatele a zákazníka.
  • 10.8. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 5.8.2018 a v plném rozsahu nahrazují jakákoli dříve vydaná Pravidla vztahující se k poskytování služeb poskytovatelem.